SNTC 8X5XNBD Nexus 2248TP-E with 8 FET, choice of airflow/po